Mera 1 – traktori

Kako da obezbedim subvenciju iz IPARD fonda? Koji je prvi korak?

Prvi korak je da nas kontaktirate preko kontakt forme na https://www.ipardfond.rs/kontakt/ i pružite neke osnovne informacije o svom gazdinstvu/privrednom subjektu, kao i o planiranoj investiciji. Nakon ovog inicijalnog kontakta, ako procenimo da postoji određeni potencijal za obezbeđivanje subvencije, mi Vas kontaktiramo i vrši se popunjavanje jednog upitnika zarad detaljnog upoznavanja sa “situacijom na terenu” i Vašom investicionom idejom. Na osnovu datih podataka, za Vas radimo sveobuhvatnu i potpuno besplatnu analizu ispunjenosti brojnih uslova za uspešno apliciranje u IPARD program. O rezultatima same analize Vas obaveštavamo tokom telefonskog razgovora. Ako analiza pokaže da ispunjavate uslove i da po aktuelnim kriterijumima imate dobre šanse da budete uspešni na javnom pozivu, onda Vam predlažemo sklapanje ugovora o saradnji zarad obezbeđivanja podsticaja iz IPARD fonda. Standardno, po sklapanju ugovora o saradnji je potrebno uplatiti i prvu ratu naknade za usluge, čija visina zavisi od više kriterijuma, a pre svega od vrednosti i komplikovanosti investicije (recimo investicija u izgradnju objekata je komplikovanija od nabavke jednog traktora). Ovom prvom uplatom se pokriva samo jedan manji deo konsultantskih troškova, dok se većina ovih troškova plaća tek nakon odobrenja projekta. Na sve ove troškove imate pravo povraćaja u istom procentu kao i za ostale troškove investicije, tako da se na kraju i većina konsalting troškova finansira iz IPARD programa.
Ako međutim gorepomenuta analiza pokaže da ne ispunjavate uslove ili da Vam aktuelni kriterijumi IPARD javnog poziva nisu naklonjeni, saradnju i ne predlažemo, a kako bi Vas poštedeli nepotrebnih troškova. Naši dosadašnji klijenti imaju prolaznost veću od 90% upravo zbog ovakvog našeg pristupa i politike rada sa klijentima.

Šta je IPARD?

IPARD je pretpristupni program Evropske unije, a kada je reč o Srbiji on se odnosi na period od 2014. do 2020. godine. IPARD je sastavni deo IPA (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegova 5. komponenta, koja se odnosi na ruralni razvoj. Program IPARD predstavlja jednu od prioritetnih oblasti IPA, namenjenu ruralnom razvoju. Da bi zemlja koja je dobila status kandidata za članstvo u EU, poput Srbije, mogla da koristi novac iz tog programa, najpre mora da uspostavi poseban sistem za njegovo planiranje, dodelu i kontrolu, koji se zasniva na konceptu i pravilima koje postoje u okviru Zajedničke poljoprivredne politike – ZPP.

Koji su prihvatljivi sektori ulaganja?

Merom 1 su obuhvaćeni sektori mleka (mlečnog govedarstva); mesa; voća i povrća; sektor ostalih useva, koji obuhvata žitarice i industrijsko bilje, i to: šećernu repu, soju, suncokret, uljanu repicu, uljanu tikvu, lan i konoplju; sektor jaja i sektor grožđa.

Kome su namenjeni IPARD podsticaji i ko može podneti zahtev za odobravanje projekta na javni poziv u okviru Mere 1?

Mera 1 je prevashodno namenjena fizičkim licima (uključujući preduzetnike), ali korisnici ove mere mogu biti i pravna lica (zemljoradničke zadruge i privredna društva). I jedni i drugi moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalaziti se u aktivnom statusu.

Da li se iz IPARD II programa ostvaruje povraćaj celokupne investicije?

Kofinansira se samo deo investicije koji spada u takozvane prihvatljive troškove (PDV nije prihvatljiv trošak i investicija se realizuje sopstvenim sredstvima). Nivo pomoći u prihvatljivim troškovima investicije iznosi:

 • 60% ukupnih prihvatljivih troškova investicije
 • 65% u slučaju kada je investiciju realizovao mladi poljoprivrednik (mlađi od 40 godina na dan donošenja rešenja o odobravanju projekta)
 • 70% za investicije u planinskim područjima, u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

U kojim granicama se kreće visina IPARD podsticaja?

Bez obzira na ukupnu vrednost investicije i prihvatljivih troškova, podnosilac zahteva može da ostvari IPARD podsticaj u okviru sledećih granica:

SEKTORMINIMALAN  IZNOS PODSTICAJA U EURMAKSIMALAN IZNOS PODSTICAJA U EUR
Sektor voća i povrća5.000700.000
Sektor ostalih useva5.000700.000
Sektor grožđa5.000700.000
Sektor mleka5.0001.000.000
Sektor mesa5.0001.000.000
Sektor jaja5.0001.000.000
Navedeni iznosi predstavljaju minimalni i maksimalni iznos sredstava koji korisniku može biti odobren za jednu ili više investicija uz podneti zahtev za odobravanje projekata. Treba obratiti pažnju da minimalni iznos IPARD podrške, nakon obračunatih prihvatljivih troškova i nakon obračunatog podsticaja u iznosu od minimum 60%, ne bude manji od 5.000 EUR

Da li je prihvatljiva nabavka polovne opreme, mašina ili mehanizacije?

Nabavka polovne opreme, mašina i mehanizacije nije prihvatljiva investicija u okviru IPARD II programa. Sva oprema, mašine i mehanizacija mora da bude nova i nekorišćena, odnosno proizvedena najkasnije pet godina od godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta, a koja se prvi put stavlja u upotrebu.

Koje emisione standarde treba da ispunjava novi traktor?

Traktor snage navedene ispod u KW (kilovatima), treba da poseduje minimalno sledeće emisione standarde:

 • 19 ≤ P < 37 KW – Stage III A (Tier III)
 • 37 ≤ P < 56 KW – Stage III B (Interim Tier IV)
 • 56 ≤ P <100 KW – Stage IV (Final Tier IV)

Da li za nabavku novog traktora zemljište koje se obrađuje (ako nije u vlasništvu) mora biti zakupljeno na najmanje 10 godina, gledano od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta?

Ne. Obaveza zakupa, odnosno prava korišćenja zemljišta od najmanje 10 godina, gledano od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta, odnosi se samo na investicije u izgradnju i opremanje objekata koji se nalaze na predmetnom zemljištu.

Posebni uslovi za nabavku novog traktora u sektoru mleka

Korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaje za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa (2014–2020) sa sledećom najvišom snagom motora prema obimu proizvodnje:

 • do 80 kilovata (kW) – ako ima od 20 do 50 grla mlečnih krava
 • do 100 kW – ako ima od 50 do 300 grla mlečnih krava

Posebni uslovi za nabavku novog traktora u sektoru mesa

Korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaje za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa (2014–2020) sa sledećom najvišom snagom motora prema obimu proizvodnje:

 • do 60 kW – ako ima objekat kapaciteta od 4.000 do 20.000 brojlera po turnusu
 • do 70 kW – ako ima objekat kapaciteta od 20.000 do 40.000 brojlera po turnusu
 • do 80 kW – ako ima objekat kapaciteta od 20 do 40 grla goveda, odnosno od 100 do 1.000 grla svinja, odnosno od 150 do 400 grla ovaca ili koza
 • do 100 kW – ako ima objekat kapaciteta od 40 do 1.000 grla goveda, odnosno od 1.000 do 10.000 grla svinja, odnosno od 400 do 1.000 grla ovaca ili koza, odnosno od 40.000 do 50.000 brojlera po turnusu

Posebni uslovi za nabavku novog traktora u sektoru voća

Korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaj za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa (2014–2020) sa sledećom najvišom snagom motora prema obimu proizvodnje (posmatra se obim proizvodnje nakon obavljene investicije/nabavke traktora):

 • do 60 kW – ako u RPG ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 ha do 10 ha, odnosno pod proizvodnjom sadnog materijala voća od 0,5 ha do 10 ha
 • do 80 kW – ako u RPG upisane površine pod proizvodnjom voća od 10 ha do 50 ha, odnosno pod proizvodnjom sadnog materijala voća od 10 ha do 50 ha
 • do 100 kW – ako u RPG upisane površine pod proizvodnjom voća od 50 ha do 100 ha

Posebni uslovi za nabavku novog traktora u sektoru povrća

Korisnik može da ostvari pravo na podsticaj za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa (2014–2020) sa sledećom najvišom snagom motora prema obimu proizvodnje (posmatra se obim proizvodnje nakon obavljene investicije/nabavke traktora):

 • do 40 kW – upisane površine pod proizvodnjom povrća od 0,5 ha do 2 ha
 • do 80 kW – upisane površine pod proizvodnjom povrća od 2 ha do 10 ha
 • do 90 kW – upisane površine pod proizvodnjom povrća od 10 ha do 30 ha
 • do 100 kW – upisane površine pod proizvodnjom povrća od 30 ha do 100 ha

Posebni uslovi za nabavku novog traktora u sektoru ostalih useva (žitarice i industrijsko bilje i to: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, uljana tikva, lan i konoplja)

Korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaje za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa (2014–2020) sa sledećom najvišom snagom motora prema obimu proizvodnje:

 • do 80 kW – upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 2 do 20 ha
 • do 100 kW – upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 20 do 50 ha

Posebni uslovi za nabavku novog traktora u sektoru jaja

Korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaje za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa (2014–2020) sa sledećom najvišom snagom motora prema obimu proizvodnje:

 • do 60 kW – ako ima objekat kapaciteta od 5.000 do 50.000 kokošaka nosilja
 • do 70 kW – ako ima objekat kapaciteta od 50.000 do 100.000 kokošaka nosilja
 • do 100 kW – ako ima objekat kapaciteta od 100.000 do 200.000 kokošaka nosilja

Posebni uslovi za nabavku novog traktora u sektoru grožđa

Korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaje za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa (2014–2020) sa sledećom najvišom snagom motora prema obimu proizvodnje:

 • do 60 kW – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 2 do 10 ha, odnosno sadnog materijala grožđa od 0,5 do 10 ha
 • do 80 kW – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa, odnosno sadnog materijala grožđa od 10 do 50 ha
 • do 100 kW – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 50 do 100 ha

Da li su troškovi konsultantskih usluga prihvatljiv trošak i da li i za ove troškove imam pravo na povraćaj sredstava?

Da. Tzv. opšti troškovi, odnosno troškovi za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekata kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja, ko-finansiraju se u istom procentu i po istim pravilima kao i ostali troškovi investicije. Kako naše usluge ne sadrže PDV osnovica za povraćaj sredstava na naše usluge je veća nego za ostale troškove investicije koji obično sadrže pdv.