Mera 3 – prerada i marketing

Kako da obezbedim subvenciju iz IPARD fonda? Koji je prvi korak?

Prvi korak je da nas kontaktirate preko kontakt forme na https://www.ipardfond.rs/kontakt/ i pružite neke osnovne informacije o svom gazdinstvu/privrednom subjektu, kao i o planiranoj investiciji. Nakon ovog inicijalnog kontakta, ako procenimo da postoji određeni potencijal za obezbeđivanje subvencije, mi Vas kontaktiramo i vrši se popunjavanje jednog upitnika zarad detaljnog upoznavanja sa “situacijom na terenu” i Vašom investicionom idejom. Na osnovu datih podataka, za Vas radimo sveobuhvatnu i potpuno besplatnu analizu ispunjenosti brojnih uslova za uspešno apliciranje u IPARD program. O rezultatima same analize Vas obaveštavamo tokom telefonskog razgovora. Ako analiza pokaže da ispunjavate uslove i da po aktuelnim kriterijumima imate dobre šanse da budete uspešni na javnom pozivu, onda Vam predlažemo sklapanje ugovora o saradnji zarad obezbeđivanja podsticaja iz IPARD fonda. Standardno, po sklapanju ugovora o saradnji je potrebno uplatiti i prvu ratu naknade za usluge, čija visina zavisi od više kriterijuma, a pre svega od vrednosti i komplikovanosti investicije (recimo investicija u izgradnju objekata je komplikovanija od nabavke jednog traktora). Ovom prvom uplatom se pokriva samo jedan manji deo konsultantskih troškova, dok se većina ovih troškova plaća tek nakon odobrenja projekta. Na sve ove troškove imate pravo povraćaja u istom procentu kao i za ostale troškove investicije, tako da se na kraju i većina konstalting troškova finansira iz IPARD programa.
Ako međutim gorepomenuta analiza pokaže da ne ispunjavate uslove ili da Vam aktuelni kriterijumi IPARD javnog poziva nisu naklonjeni, saradnju i ne predlažemo, a kako bi Vas poštedeli nepotrebnih troškova. Naši dosadašnji klijenti imaju prolaznost veću od 90% upravo zbog ovakvog našeg pristupa i politike rada sa klijentima.

Šta je IPARD?

IPARD je pretpristupni program Evropske unije, a kada je reč o Srbiji on se odnosi na period od 2014. do 2020. godine. IPARD je sastavni deo IPA (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegova 5. komponenta, koja se odnosi na ruralni razvoj. Program IPARD predstavlja jednu od prioritetnih oblasti IPA, namenjenu ruralnom razvoju. Da bi zemlja koja je dobila status kandidata za članstvo u EU, poput Srbije, mogla da koristi novac iz tog programa, najpre mora da uspostavi poseban sistem za njegovo planiranje, dodelu i kontrolu, koji se zasniva na konceptu i pravilima koje postoje u okviru Zajedničke poljoprivredne politike – ZPP.

Koji su prihvatljivi sektori ulaganja?

Merom 3 su obuhvaćeni sektor mleka i proizvoda od mleka, sektor mesa i proizvoda od mesa, sektor voća i povrća, sektor grožđa i sektor jaja.

Kome su namenjeni IPARD podsticaji i ko može podneti zahtev za odobravanje projekta na javni poziv u okviru Mere 3?

Mera 3 je prevashodno namenjena preduzetnicima, privrednim društvima i zemljoradničkim zadrugama. Oni moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalaziti se u aktivnom statusu.

Da li se iz IPARD II programa ostvaruje povraćaj celokupne investicije?

Kofinansira se samo deo investicije koji spada u takozvane prihvatljive troškove (PDV nije prihvatljiv trošak i investicija se realizuje sopstvenim sredstvima). Nivo pomoći u prihvatljivim troškovima investicije iznosi:

 • 50% ukupnih prihvatljivih troškova investicije
 • dodatnih 10% za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama

U kojim granicama se kreće visina IPARD podsticaja?

Bez obzira na ukupnu vrednost investicije i prihvatljivih troškova, podnosilac zahteva može da ostvari IPARD podsticaj u okviru sledećih granica:

SEKTORMINIMALAN  IZNOS PODSTICAJA U EURMAKSIMALAN IZNOS PODSTICAJA U EUR
Prerada mleka i marketing10.0002.000.000
Prerada mesa i marketing10.0001.000.000
Prerada voća i povrća i marketing10.0001.000.000
Prerada jaja10.0001.000.000
Prerada grožđa10.0001.000.000
Navedeni iznosi predstavljaju minimalni i maksimalni iznos sredstava koji korisniku može biti odobren. Treba obratiti pažnju da minimalni iznos IPARD podrške nakon obračunatih prihvatljivih troškova i obračunatog podsticaja u iznosu od minimum 50% ne bude manji od 10.000 EUR

Prihvatljive investicije i troškovi u okviru mere 3?

Prihvatljive investicije i troškovi u okviru Mere 3 jesu:

 • izgradnja (izgradnja, građenje, dogradnja) ili poboljšanje (rekonstrukcija, sanacija ili adaptacija) nepokretne imovine u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja
 • kupovina nove opreme, mašina i mehanizacije, uključujući i kompjuterske programe koji omogućavaju proizvodne procese
 • opšti troškovi – troškovi nastali za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekta kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja

Detaljan spisak je u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru mleka

Da bi korisnik ostvario pravo na IPARD podsticaj za investicije u sektoru mleka, neophodno je da je upisan u Registar odobrenih objekata u skladu s propisima kojima se uređuje veterinarstvo (izdaje Uprava za veterinu).

Da se objekat NE nalazi na Listi odobrenih objekata Generalnog direktorata Evropske komisije za zdravlje i bezbednost hrane (DG SANTE). Na ovoj listi se nalaze objekti privrednih društava odobrenih za izvoz proizvoda na evropsko tržište, koji su već ispunili standarde za čije je dostizanje, između ostalog, i namenjena IPARD podrška.

Da ima utvrđen dnevni kapacitet objekta za preradu mleka od 3.000 do 100.000 litara.
Napomena: Kapacitet se posmatra u trenutku podnošenja zahteva za odobravanje projekta. Postojeći kapacitet se sabira sa kapacitetom novog objekta koji korisnik planira da izgradi i opremi i na kraju investicije ovaj zbir ne sme preći maksimalno dozvoljeni kapacitet. Da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mleka u skladu s propisima kojima se uređuje veterinarstvo (Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla).

Prihvatljive investicije u sektoru mleka:

 1. izgradnja/proširenje/modernizacija sabirnih centara za mleko i postrojenja za preradu mleka;
 2. oprema za skladištenje i hlađenje mleka i specijalizovana oprema za prevoz mleka;
 3. oprema i tehnologija za unapređenje i kontrolu kvaliteta i higijene;
 4. investicije za uspostavljanje sistema bezbednosti hrane (GHP, GMP, HACCP);
 5. IT hardver i softver za registar mleka i praćenje, kontrolu i upravljanje proizvodnjom i preradom;
 6. ulaganje u tehnologiju za uštedu energije, zaštite životne sredine, opreme i postrojenja za preradu otpada i međuproizvoda i uklanjanje otpada;
 7. specijalizovana vozila za prevoz mleka.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru mesa

Da bi korisnik ostvario pravo na IPARD podsticaj za investicije u sektoru mesa, neophodno je da budu ispunjeni veterinarsko-sanitarni uslovi za preradu mesa u skladu s propisima kojima se uređuje veterinarstvo (Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla).

Da se objekat NE nalazi na Listi odobrenih objekata Generalnog direktorata Evropske komisije za zdravlje i bezbednost hrane (DG SANTE). Na ovoj listi se nalaze objekti privrednih društava ovlašćenih za izvoz proizvoda na evropsko tržište, koji su već ispunili evropske standarde za čije je dostizanje, između ostalog, i namenjena IPARD podrška.

Ako je podnosilac zahteva klanica, pravo na IPARD podsticaje za preradu i marketing u sektoru mesa ostvaruje ako ima utvrđen minimalni kapacitet klanja za: 10 goveda ili 50 svinja ili 50 ovaca ili 5.000 jedinki živine na dan.
Napomena: Kapacitet se posmatra u trenutku podnošenja zahteva za odobravanje projekta. Postojeći kapacitet se sabira sa kapacitetom novog objekta koji se planira izgraditi i opremiti i na kraju investicije ovaj zbir ne sme preći maksimalno dozvoljeni kapacitet.

Prihvatljive investicije u sektoru mesa:

 1. izgradnja/renoviranje objekata za klanje / objekata za preradu mesa i rashladnih prostorija za skladištenje, kao i oprema za klanice i objekte za preradu mesa;
 2. tehnologija i oprema za tretman otpada i pratećih proizvoda;
 3. investicije u uspostavljanje sistema bezbednosti hrane (GHP, GMP, HACCP);
 4. IT hardver i softver za praćenje, kontrolu i upravljanje;
 5. ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja, instalacija i oprema), prvenstveno usmerena za sopstvene potrebe.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru voća i povrća:

Da bi korisnik ostvario pravo na IPARD podsticaj za investicije u sektoru voća i povrća, neophodno je da korisnik na kraju investicije bude upisan u Centralni registar objekata, u skladu sa Zakonom koji uređuje bezbednost hrane. Registar vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: http://www.minpolj.gov.rs/ministarstvo/sektori/sektor-poljoprivredne-inspekcije/centralni-registar-objekata/

Prihvatljive investicije u sektoru voća i povrća:

 1. izgradnja/proširenje/modernizacija prostorija koje se koriste za preradu hrane u skladu sa relevantnim standardima EU;
 2. objekti i oprema za preradu voća i povrća (čuvanje, pasterizacija, sušenje, zamrzavanje itd.);
 3. oprema za pakovanje i etiketiranje, uključujući linije za punjenje, umotavanje, obeležavanje, itd.;
 4. ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja, instalacija i oprema), prvenstveno za sopstvene potrebe;
 5. fizičke investicije u uspostavljanje sistema bezbednosti hrane i sistema kvaliteta (GHP, GMP, HACCP).

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru jaja:

Da bi korisnik ostvario pravo na IPARD podsticaj za investicije u sektoru jaja, neophodno je da budu ispunjeni veterinarsko-sanitarni uslovi za preradu jaja u skladu s propisima kojima se uređuje veterinarstvo (Pravilnik o veterinarsko- sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla) i da je objekat upisan u Registar odobrenih objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo (izdaje Uprava za veterinu).

Prihvatljive investicije u sektoru jaja:

 1. izgradnja/renoviranje objekata za preradu jaja, objekata za pakovanje i skladištenje,
 2. nabavka opreme za preradu jaja, skladištenje, oprema za tretman otpada i nusproizvoda,
 3. fizičko investiranje u uspostavljanje sistema bezbednosti hrane (GHP, GMP, HACCP),
 4. IT hardver i softver za praćenje, kontrolu i upravljanje, ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja instalacija i oprema) prvenstveno usmerena na sopstvene potrebe.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru grožđa:

Da bi korisnik ostvario pravo na IPARD podsticaj za investicije u sektoru grožđa, neophodno je da u trenutku podnošenja zahteva za odobravanje projekta:

 • u RPG ima upisano grožđe u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojima se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava
 • bude upisan u Vinogradarski registar koji vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs/vinogradarski-registar/

Pravo na isplatu IPARD podsticaja za preradu i marketing u sektoru vina ostvaruje: – ako na kraju investicije ima maksimalni kapacitet godišnje proizvodnje vina od 20.000 do 1.000.000 litara i ako je upisan i u Vinarski registar, koji vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs/vinarski-registar/.
Napomena: Kapacitet se posmatra u trenutku podnošenja zahteva za isplatu. Postojeći kapacitet se sabira sa kapacitetom novog objekta koji se planira izgraditi i opremiti i na kraju investicije ovaj zbir ne sme preći maksimalno dozvoljeni kapacitet.

Prihvatljive investicije u sektoru grožđa:

 1. izgradnja/renoviranje i opremanje pogona, odnosno prostorija koje se koriste za preradu grožđa, odnosno proizvodnju i skladištenje vina /vinskih proizvoda i aromatizovanih proizvoda na bazi vina;
 2. izgradnja/renoviranje i opremanje prostora za degustaciju, evaluaciju i prezentaciju vina;
 3. oprema, uređaji i sudovi za proizvodnju, punjenje/pakovanje i čuvanje vina / vinskih proizvoda i aromatizovanih proizvoda na bazi vina i druga specijalizovana i laboratorijska oprema, instrumenti i uređaji;
 4. oprema za dezinfekciju radnika;
 5. ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja instalacija i oprema) prvenstveno usmereno na sopstvene potrebe;
 6. investiranje u uspostavljanje i implementaciju sistema bezbednosti hrane, sistema kvaliteta i geografskog porekla;
 7. promovisanje oznaka i proizvoda sa geografskim poreklom.

Da li su troškovi konsultantskih usluga prihvatljiv trošak i da li i za ove troškove imam pravo na povraćaj sredstava?

Da. Tzv. opšti troškovi, odnosno troškovi za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekata kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja, ko-finansiraju se u istom procentu i po istim pravilima kao i ostali troškovi investicije. Kako naše usluge ne sadrže PDV osnovica za povraćaj sredstava na naše usluge je veća nego za ostale troškove investicije koji obično sadrže pdv.