Mera 7 – ruralni turizam

Kako da obezbedim subvenciju iz IPARD fonda? Koji je prvi korak?

Prvi korak je da nas kontaktirate preko kontakt forme na https://www.ipardfond.rs/kontakt/ i pružite neke osnovne informacije o svom gazdinstvu/privrednom subjektu, kao i o planiranoj investiciji. Nakon ovog inicijalnog kontakta, ako procenimo da postoji određeni potencijal za obezbeđivanje subvencije, mi Vas kontaktiramo i vrši se popunjavanje jednog upitnika zarad detaljnog upoznavanja sa “situacijom na terenu” i Vašom investicionom idejom. Na osnovu datih podataka, za Vas radimo sveobuhvatnu i potpuno besplatnu analizu ispunjenosti brojnih uslova za uspešno apliciranje u IPARD program. O rezultatima same analize Vas obaveštavamo tokom telefonskog razgovora. Ako analiza pokaže da ispunjavate uslove i da po aktuelnim kriterijumima imate dobre šanse da budete uspešni na javnom pozivu, onda Vam predlažemo sklapanje ugovora o saradnji zarad obezbeđivanja podsticaja iz IPARD fonda. Standardno, po sklapanju ugovora o saradnji je potrebno uplatiti i prvu ratu naknade za usluge, čija visina zavisi od više kriterijuma, a pre svega od vrednosti i komplikovanosti investicije (recimo investicija u izgradnju objekata je komplikovanija od nabavke jednog traktora). Ovom prvom uplatom se pokriva samo jedan manji deo konsultantskih troškova, dok se većina ovih troškova plaća tek nakon odobrenja projekta. Na sve ove troškove imate pravo povraćaja u istom procentu kao i za ostale troškove investicije, tako da se na kraju i većina konstalting troškova finansira iz IPARD programa.
Ako međutim gorepomenuta analiza pokaže da ne ispunjavate uslove ili da Vam aktuelni kriterijumi IPARD javnog poziva nisu naklonjeni, saradnju i ne predlažemo, a kako bi Vas poštedeli nepotrebnih troškova. Naši dosadašnji klijenti imaju prolaznost veću od 90% upravo zbog ovakvog našeg pristupa i politike rada sa klijentima.

Šta je IPARD?

IPARD je pretpristupni program Evropske unije, a kada je reč o Srbiji on se odnosi na period od 2014. do 2020. godine. IPARD je sastavni deo IPA (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegova 5. komponenta, koja se odnosi na ruralni razvoj. Program IPARD predstavlja jednu od prioritetnih oblasti IPA, namenjenu ruralnom razvoju. Da bi zemlja koja je dobila status kandidata za članstvo u EU, poput Srbije, mogla da koristi novac iz tog programa, najpre mora da uspostavi poseban sistem za njegovo planiranje, dodelu i kontrolu, koji se zasniva na konceptu i pravilima koje postoje u okviru Zajedničke poljoprivredne politike – ZPP.

Kome su namenjeni IPARD podsticaji i ko može podneti zahtev za odobravanje projekta na javni poziv u okviru Mere 7?

Mera 7 je namenjena fizičkim licima – nosiocima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnicima i privrednim društvima razvrstanim u mikro i mala pravna lica. Oni moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalaziti se u aktivnom statusu.

Da li se iz IPARD II programa ostvaruje povraćaj celokupne investicije?

Kofinansira se samo deo investicije koji spada u takozvane prihvatljive troškove (PDV nije prihvatljiv trošak i investicija se realizuje sopstvenim sredstvima). Nivo pomoći u prihvatljivim troškovima investicije iznosi:

  • 65% ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

U kojim granicama se kreće visina IPARD podsticaja?

Korisnik IPARD podsticaja može da ostvari pravo na IPARD podsticaje u iznosu od najmanje 5.000 evra, a najviše 300.000 evra po zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost investicije.

Prihvatljive investicije i troškovi u okviru mere 7?

Prihvatljive investicije i troškovi u okviru Mere 7 jesu:

  • izgradnja, građenje, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija, adaptacija, odnosno investiciono održavanje nepokretne imovine namenjenoj delatnosti ruralni turizam
  • kupovina nove opreme, mašina i mehanizacije namenjenoj delatnosti ruralni turizam, proizvedene najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta i koja se prvi put stavlja u upotrebu
  • opšti troškovi – troškovi nastali za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekta kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja

Detaljan spisak je u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova.

Da li se IPARD podsticaj za investicije u ruralni turizam može dobiti ako je investicija u urbanom području?

Ne. Investicija mora biti u ruralnom području sa gustinom naseljenosti manjom od 150 stanovnika po km2. Mesto investicije NE treba biti navedeno u Prilogu 2 – Lista naseljenih mesta izvan ruralnih područja.

Da li moram imati registrovanu ugostiteljsku delatnost da bih mogao aplicirati za IPARD podsticaj za ruralni turizam?

Ne. Korisnik IPARD podsticaja tek po obavljenoj investiciji mora imati kategorisan ugostiteljski objekat registrovan u skladu sa propisima kojima se uređuju oblast turizma, odnosno ugostiteljstva.

Da li postoje ograničenja u broju ležajeva u kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj?

Da. Korisnik IPARD podsticaja ne može posedovati više od 30 individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj koje ima na teritoriji Republike Srbije. Ovaj limit se odnosi na lica koja u momentu podnošenja zahteva za odobravanje projekta već obavljaju ugostiteljsku delatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge, ali i na lica koja će tek po obavljenoj investiciji obavljati ugostiteljsku delatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge. U svakom slučaju, na kraju investicije korisnik IPARD programa ne sme posedovati više od 30 individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj koje ima na teritoriji Republike Srbije.

Da li mogu izgraditi objekte namenjene ruralnom turizmu na kastarskoj parceli koja nije u mom vlasništvu?

Ne. Katastarska parcela na kojoj se izgrađuje objekat koji je predmet investicije mora biti u vlasništvu, odnosno suvlasništvu korisnika (podnosioca zahteva) IPARD podsticaja. U slučaju suvlasništva nad parcelom, podnosilac zahteva treba, uz saglasnost ostalih suvlasnika, da pribavi svu građevinsku dokumentaciju isključivo na svoje ime.

Da li mi za izgradnju građevinskih objekata namenjenih ruralnom turizmu treba građevinska dozvola?

Da. Za izgradnju novih objekata za koje je Zakonom o planiranu i izgradnji predviđeno izdavanje građevinske dozvole, potreban je projekat za građevinsku dozvolu koji se prilaže uz zahtev za odobrenje projekta iz IPARD programa. Idealno, u fazi apliciranja preporučljivo je posedovati i samu građevinsku dozvolu koja glaso isključivo na podnosioca zahteva za odobrenje projekta iz IPARD programa. Drugim rečima, bez projekta za građevinsku dozvolu minimalno, ne može se aplicirati u IPARD program (kad je izgradnja novih objekata u pitanju).

Da li postojeće objekte mogu dograditi, rekonstruisati, adaptirati za bavljenje ruralnim turizmom ako nisam vlasnik ovih objekata?

Ne. Objekti koji su predmet investicije u izgradnju, odnosno izgradnju i opremanje moraju biti u vlasništvu korisnika IPARD podsticaja.

Da li mogu opremiti objekat koji nije u mom vlasništvu?

Da ako preduzetnik, odnosno pravno lice, ima pravo zakupa, odnosno pravo korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno sa ustupiocem – fizičkim licem, jedinicom lokalne samouprave, crkvom, manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata. Ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta mora biti upisan  u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom objektu.
U slučaju fizičkih lica, objekat mora biti u vlasništvu podnosioca zahteva.

Da li su troškovi konsultantskih usluga prihvatljiv trošak i da li i za ove troškove imam pravo na povraćaj sredstava?

Da. Tzv. opšti troškovi, odnosno troškovi za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekata kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja, ko-finansiraju se u istom procentu i po istim pravilima kao i ostali troškovi investicije. Kako naše usluge ne sadrže PDV osnovica za povraćaj sredstava na naše usluge je veća nego za ostale troškove investicije koji obično sadrže pdv.